1. Kresťania, sem pospiechajte, - nad mukami rozjímajte, - ktoré za nás trpel Pán, aby svojím umučením - a bolestným usmrtením - vykúpenie získal nám.


2. Ach, Baránka nevinného, - vernej lásky k nám plného - na smrť kríža žiadajú. - Pilát výrok vyslovuje, - lebo ľudí sa strachuje, - keď Nech umrie! volajú.


3. Už Kráľ slávy, Kristus Ježiš, - na ramená berie svoj kríž - bez slovíčka trpkého, - aby dlhy naše splatil - a našiel, čo v raji stratil - hriech človeka biedneho.


4. Ježiš cestou vysilený, - ťažkým krížom obťažený, - na zem padá v slabosti, - a predsa v tej smutnej dobe - nemá nikto k jeho mdlobe - v srdci svojom ľútosti.


5. Ježiš s krížom znova vstáva, - a hľa, s Matkou sa stretáva, - zaronenou slzami, - ó, dve srdcia, tie bez viny, - boli vtedy žalostnými - preniknuté ranami!


6. Vždy viac slabnú sily tela - nebeského Spasiteľa, - už kríž uniesť nemôže, - Šimon k nemu pristupuje, - ochotne sa podvoľuje, - že mu kríž niesť pomôže.


7. Tvár Kristova zapotená, - krvou svätou zarosená, - na ľud krutý pozerá. - Veronika šatkou bielou, - s útrpnosťou, láskou vrelou, - tvár Kristovu utiera.


8. Po druhy raz už Ježiša - k zemi tlačí ťarcha kríža, - na zem padá zomdlený, - slzou jeho zrak sa kalí - a z jeho rán krv sa valí, - ach, celý je strápený.


9. Ježiš zasa sily zbiera, - vstáva s krížom a pozerá - ta na ženy plačúce: - Nad mojimi bolesťami - neplačte, lež nad svojimi - synmi slzte kajúcne!


10. Pozbavený všetkej sily, - po tretí raz Ježiš milý - k zemi klesá skalnatej - hľa, človeče, naše zlosti - bremenom sú tej ťažkosti, - vinou krvi vyliatej.


11. Už sa cesta dokonáva, - nová muka zas nastáva, - keď mu rúcho zvliekajú, - lebo s hroznou ukrutnosťou - a katanskou násilnosťou - zaschlé rany trhajú.


12. Ježiš z rúcha vyzlečený - a na kríži rozostrený - ťažké muky skusuje, - jeho ruky, nohy jeho, - Baránka, ach, nevinného, - rana klincov katuje.


13. Ach, už je Pán sveta, žitia, - plný bôľu, krvi, bitia, - na kríži povýšený, - Otcu ducha odovzdáva, - tak svoj úrad dokonáva, - aby svet bol spasený.


14. Ježišovo sväté telo, - čo za nás na kríži pnelo, - z kríža dolu skladajú, - v Máriino sväté lono, - kde spočinúť malo ono - so žiaľom ho vkladajú.


15. Vykúpenie dokonané, - telo Krista pochované - v novom skalnom hrobe je, - ale v hrobe neostalo, - na tretí deň slávne vstalo - a jak slnko sa skveje.


16. Ó, Ježišu milostivý, - by sme boli večne živí, - smrť si za nás podstúpil, - daj, by plní povďačnosti - kráčali sme cestou čnosti - lebo si nás vykúpil.