1. Pri tejto slávnosti - s vrúcnosťou plesajme - a plní radosti - Pánovi spievajme: - [:doba prešla stará, - nastala obnova - duše, skutkov, - tak aj slova.:]


2. Konáme Poslednej - večere pamiatku, - kde Kristus, - jak známe, - chystal sa ku sviatku; - [:pri stole rozdával - chlieb, víno v poriadku, - jak to v Zákone - Boh kázal.:]


3. Baránka už zjedli - sviatočnom pri stole - a potom utíchli - v najväčšej pokore. - [:Jak šťastné bolo si, - Cedronské údolie, - plné radosti a hrôzy.:]


4. Dal sa nám za pokrm, - telo dal nehodným, - krv svoju predrahú - za nápoj trúchlivým: - [:Hľa, kalich spasenia, - tak Ježiš vravel im: - pite z kalicha mučenia!:]


5. Tú obeť preslávnu - Pán Ježiš založil - a službu jej hlavnú - len kňazom uložil, - [:by ju tí konali - a jak im naložil, - iným prijímať dávali.:]


6. Hľa, pokrm anjelský - všetkým nám rozdáva, - skrz ten chlieb nebeský, - dávny znak prestáva. - [:Tu je Chlieb výborný, - ktorý dnes dostáva - núdzny sluha a pokorný.:]


7. Ó, Bože, jediný, - skloň sa k nám z výsosti - a navštív hlbiny - verných sŕdc v milosti; - [:ukáž nám tú cestu, - ktorou nám ísť sluší - k tebe večnému ku mestu.:]