1. Bože, plný láskavosti, - zhliadni na nás nehodných, - z náležitej pobožnosti - k omši svätej zídených. - Prijmi vďaky, ktoré, Pane, - z hlbín srdca vzdávame, - vyplň prosby prednášané, - keď obetu konáme.


2. Sláva Bohu na výsosti, - Pánu sveta večnému, - na zemi buď mier v stálosti - ľudu bohabojnému. - Česť Kristovi, Baránkovi, - Ježišovi drahému, - každý vďaku nech vysloví - Bohu Duchu Svätému.


3. Verím v Boha jediného, - v troch osobách mocného: - V Boha Otca, Syna jeho, - tak i v Ducha Svätého. - Verím v Cirkvi založenie, - so svätými spoločnosť, verím v zmŕtvych ja vzkriesenie - a v života večitosť.


4. Prijmi, Otče náš nebeský, - túto obeť, lásky dar, - ktorú skladá ľud kresťanský - skrze kňaza na oltár. - Prijmi obeť za veriacich - a daj hojnej milosti - prijmi ju i za trpiacich - a vyveď ich k radosti.


5. Svätý, svätý, najsvätejší - takto k Bohu voláme. - Zástupov Boh najmocnejší! - nábožne mu spievame. - Požehnaný, ktorý z neba - na oltár náš vstupuje - a v obeti zmiernej seba - samého nám daruje.