1. Veselo spievajme, - Boha Otca chváľme, - že nám Syna svojho - jednorodeného - celého dal k spáse - národa ľudského.


2. Z nebeskej výsosti - Boh v svojej milosti - poslal archanjela, - menom Gabriela, - aby nám zvestoval - príchod Spasiteľa.


3. Anjel riekol Panne: - Božie zmilovanie - skrze teba príde, - svet spasený bude, - staneš sa preslávnou - v celom svojom ľude.


4. Mária zvolila, - takto hovorila: - Staň sa vôľa Pána, - jemu odovzdaná - všetko chcem vyplniť, - o čo som žiadaná.


5. Tak skrze Máriu, - rajskú tú ľaliu, - Slovo sa počalo, - človekom sa stalo, - pretože nás, ľudí, - vrúcne milovalo.