1. My klaniame sa tebe, - Bože na výsosti; - vyslyš naše v potrebe - na zemi žiadosti. - Keď my podľa zákona - obetu svätíme, - nech s tým, čo sa v nej koná, - tebe sa vďačíme.


2. Ó, Bože náš na nebi, - tebe sláva sluší, - odstrán všetko na zemi, - čo náš pokoj ruší: - nech tu strachu zbavení - pokoj požívame, - radosťou naplnení - zbožne ťa vzývame.


3. Evanjelium Pána - nie sú ľudské slová, - na ten základ stavaná - je Cirkev Kristova. - Pravdu, Boha samého - ono nám zjavuje, - šťastný, kto podľa neho - život svoj spravuje.


4. Veríme, vyznávame - Boha trojjediného: - Otec, tak ho voláme, - stvoril svet z ničoho; - Syna z lásky nám on dal, - Ježiša drahého, - ktorý Človekom sa stal - skrze Ducha Svätého.


5. Ó, zhliadni milo, Pane, - na chlieb, víno: dary - tebe obetované - na tomto oltári - a ktoré sa obrátia - v krv, telo Kristovo, - keď ony sa posvätia - skrz slovo kňazovo.


6. Ducha k nebu vznášajme - v svojej skrúšenosti, - Svätý, svätý! volajme - Bohu na výsosti. - Plné sú slávy tvojej - nebo i zem, Pane, - daj, nech z temnosti svojej - pohanstvo povstane!