1. Poďte, duše s radosťou svätú omšu sláviť, - s náležitou vrúcnosťou - Pána Boha chváliť. - Obeť srdca čistého - Pánu obetujme - a pred tvárou Mocného - hriechy oľutujme. - Ó, Pane, zmiluj sa!


2. Sláva Bohu večnému, - Pánu na výsosti, - mier človeku stálemu - v každej svätej čnosti. - Bohu Otcu buď sláva, - Synovi milému, - podobne buď vzdávaná - česť Duchu Svätému. - Ó, Pane, zmiluj sa!


3. Slovo Evanjelia - od Boha pochádza, - v ňom sa Pána zjavenia - základ vždy nachádza, - v ňom nás sám vyučuje - Ježiš, Boh láskavý. - Šťastný je, kto splňuje - jeho zákon pravý. - Ó, Pane, zmiluj sa!


4. Verím v Boha jedného, - v podstatnej bytosti, - podľa osôb trojeho, - vždy bez pochybnosti. - Boh Otec, Syn, Duch Svätý - vo všetkom sú rovní, - to vyznáva každý z nás, - kresťan bohabojný. - Ó, Pane, zmiluj sa!


5. Milostivo ráč k sebe - prijať tieto dary, - Bože, ktoré kňaz tebe - kladie na oltári - a daruj nám milosti, - aby obeť naša - prispela nám k radosti - v sláve Mesiáša. - Ó, Pane, zmiluj sa!


6. Tebe sa zasväcuje, - táto obeť čistá - a ťa rozpamätuje - na smrť Jezu Krista; - Mária, buď u Syna - Prostrednica naša, - aby naša zlosť, vina - odpustenia našla. - Ó, Pane, zmiluj sa!


7. Svätý, svätý! spievame, - Bohu v nebi chvála, česť a sláva večnému - nech sa povždy dáva! - Prespevujú v radosti - všetky tvory zeme - preto Bohu v zbožnosti - verní ostať chceme. - Ó, Pane, zmiluj sa!