1. Pred oltárom tu kľakáme, všemohúci Bože náš, - k tebe zrak svoj, obraciame, - ktorý v nebi prebývaš. - Odpusť hriechy, neprávosti, - z prenesmiernej láskavosti, - [:hezavrhni, nesúď nás.:]


2. Mocný Bože, chválime ťa - bez skončenia spievame, - za pokojom tohto sveta - k tebe vrúcne vzdycháme. - Teba všemocného Boha - chváli more, zem, obloha, - [:aj my sa ti klaniame.:]


3. Blahonosné slovo Božie - nábožne počúvajme, - je v ňom pravda večná, istá - v srdci ho vždy chovajme. - Slovo Krista: pravá cesta, - vedúca do nebies mesta, - [:po nej zbožne kráčajme.:]


4. Veríme a vyznávame - Boha Otca večného, - za pravého Boha máme - Krista, Syna milého; - jedno Božstvo vyznávame, - za milosti dar vzývame - [:Boha, Ducha Svätého.:]


5. Zhliadni na nás dobrotivo, - Pane Bože náš, z neba, - prijmi vďačne, milostivo - dary vína i chleba. - Obráť k nám tvár prívetivo; - tebe daná tu úctivo, - [:nech je milá obeta.:]


6. Obeť túto ti dávame - na pamiatku mučenia, - požehnaj ju, ťa žiadame, - vlej do duší skrúšenia. - Obeť milú predkladáme, - nech skrz ňu u teba máme - [:večnú milosť spasenia.:]


7. K anjelom sa pripojujme - plní živej vrúcnosti, - Svätý, svätý prespevujme, - chváľme Boha v zbožnosti. - Nesmierna je jeho sláva, - preto nech sa mu česť vzdáva - [:navždy až do večnosti.:]