1. Pred trón lásky tvojej, Bože, - s dôverou si kľakáme, - láska tvoja všetko zmôže, - v nej my spásu hľadáme. - Otče, pre smrť svojho Syna, - ktorého dnes chceme ctiť, - daj, nech zmizne naša vina, - daj v milosti tvojej žiť.


2. Sláva večná Pánu slávy, - celý svet ho oslavuj - a tak všade pokoj stály - pozemčanov oblažuj. - Ráč udeliť, Otče večný, - pre kríž Syna drahého, - zásluh poklad nekonečný - mocou Ducha Svätého.


3. Ó, preblahé sväté slová, - slová lásky, zmierenia, - v ktorých svitla doba nová - slobody a spasenia! - Vám podľahli bludy, klamy, - zloba, krivda, neprávosť, - ó, víťazte aj nad nami, - nech nás vodí pravá čnosť.


4. Chválu, vďaku vzdávame ti, - Bože, za tú dobrotu, - že nám svetlo viery svieti - ku pravému životu; - keď tmy, tône smrti tlačia - ešte toľké národy, - nám púť k nebu istú značia - Cirkvi svätej návody.


5. Čo ku chlebu, vínu, dáme, - Pane, v obeť za seba? - Vlastného my nič nemáme, - všetko máme od teba. - A tak teda dary tvoje - v obetu ti kladieme, - utíš naše nepokoje, - daj nám večné spasenie.


6. Tebe, Pane, neba zbory - stále Svätý spievajú, - ó, nech s nimi všetky tvory - slávu tvoju hlásajú. - I my teda povznášame - hlasy chvály ku nebu - a čnosťou sa domáhame - zrieť tam božiu velebu.