1. Tu skrušení v prach padáme, - Bože, pred tvoju tvár; - i srdce k tebe dvíhame - a oči na oltár. - Ach, ukáž nám tvár premilú - a odpusť našu nám vinu. - Ach, nás veľkých nevďačníkov, - neopúšťaj nás, hriešnikov, - nás, hriešnikov, - nás, biednych hriešnikov!


2. Buď Bohu na výsosti - spev chvály vzdávaný - a milovníkom čností - mier, pokoj dávaný. - Nech sláva tvojho mena - je všade rozmnožená, - zvuk našej vrelej vďaky, - [:nech prejde oblaky!:]


3. Ó, Stvoriteľu zeme, neba, - my tebe sa tu koríme - a bez pochyby všetkej v teba - vždy pevne, stále veríme, - i v Syna, z Panny zrodeného, - nás hriešnych Vykupiteľa - i v Ducha, v daroch prehojného - [:a smutných duší Tešiteľa.:]


4. Z rúk svojho kňaza ráč vziať - tú obeť presvätú - a ráč ju, Bože, prijať - za hriechov odplatu. - I keď sa ukazuje - len chlieb a víno nám, - predsa, čo naznačuje, - [:je Ježiš Kristus sám.:]


5. Presvätý, svätý, svätý, - je Boh náš Hospodin! - Tak svätou hrôzou jatý, - spieva ti Serafín. - Zem chváli teba, Kráľu, - česť tvory hlásajú, - jak svätí v nebi chválu - [:v svete ti vzdávajú.:]


6. Ráč Otče, z nebies vysokosti - sem milostivo pozerať, - od svojich dietok v dôvernosti - danú ti obeť ráč prijať. - Zhliadni na horkosť umučenia, - čo tvoj Syn pre nás podstúpil, - by od večného zatratenia - nás drahou smrťou vykúpil.


7. [:Jak smiem ísť k stolu tvojmu:] - hriechom poškvrnený? - [:Prihovor sa chorému,:] - bude uzdravený. - Ja svätou túžbou horím, - včuľ schránkou tvojou byť, - [:keď tebe sa tu korím,:] - chcem, Pane, tebe žiť.


8. Už obeť predôstojnú - sme zbožne konali, - [:v nej Pánovu:] - moc hojnú a milosť poznali. - Ráč s nami útrpnosť mať, - ty, Otče milosti, - pre obeť túto ráč dať, - [:nám večné radosti,:] - nám večné radosti.