1. Zdravas', Mária, krásna - nad všetko stvorenie, - jak dennica si jasná, - nám si potešenie; - Boh Syn ťa vyvolil, - bys' jeho Matkou bola; - Duch Svätý zaclonil.


2. Bez hriechu si počatá, - Panna, dedičného, - jak Eva nezajatá - od hada zvodného; - Syn tvoj ťa obránil - v počatí, v narodení, - od hriechu zachránil.


3. Od Otca nebeského - ťa anjel pozdravil - a že sa z lona tvojho - Syn zrodí, ti zjavil; - že bude človekom - skrz Ducha zatienenie, - jak zjavil pred vekom.


4. Hľaď na nás v láskavosti, - vyslyš Gabriela, - vyvedieš svet z temnosti, - splodíš Spasiteľa, - nestratíš panenstvo, - z teba bez porušenia - prijme človečenstvo.


5. Mária, Pán je s tebou; - tak ťa anjel teší; - slovo mu dané tebou - svet celý poteší; - ty si požehnaná - Panna medzi ženami, - do neba si brána.


6. Na posla nebeského - slovo privolila, - zo srdca pokorného - Panna hovorila: - Hľa, dievka som Pána, - staň sa podľa slov tvojich, - veď som mu poddaná.


7. Je mocou Božou vzatý - anjel do výsosti - a Máriu Duch Svätý - zatienil v milosti: - by Krista počala, - sa Božou Matkou stala - a Panna zostala.


8. Ó, prijmi, Panna milá, - od nás pozdravenie, - pros za nás svojho Syna - za večné spasenie, - by jak tu na zemi, - tak sme mohli ťa chváliť - raz vrúcne na nebi!