1. Hľa, otvára sa Brána nebies dokorán - a oko hľadí ta k nebeským výšinám. - [:Tam chóry svätých - Boha zvelebujú - a zbory Serafov mu prespevujú.:]


2. My pripojme sa k nim so spevom nábožným, - a vzdajme slávu Bohu hlasom ľúbezným. - [:Ich viera v Boha - tam už zvíťazila - a láska našla tiež, po čom túžila.:]


3. Ó, svätí, ktorí Boha v nebi chválite - a s anjelmi ho spevom vrúcnym slávite; - [:ach, na nás bratov, - sestry, si spomnite - tam, pred Bohom, nebeskom na úsvite.:]


4. Náš chválospev nech letí k nebies výšinám, - v ňom túžba srdca obracia sa vrelo k vám: - [:vy, ó, drahí svätí, - pomôžte v boji, - nech čnosť snahy diablove tu pokorí.:]