1. Bože, ktorý stav manželský ustanovils' v raji sám, ráč so svojím požehnaním milostivo stúpiť k nám! Ráč tých žehnať, ktorí tu dnes v stav manželský vstupujú a pred tvojím oltárom si vernosť stálu sľubujú.


2. Sláva tebe, večný Bože, ktorý svety v moci máš, ktorý v srdcia city zbožné i cit lásky zasievaš! Daj, by ruky vyvolených tvoje slová spojili, aby v stave tomto svätom tvojej sláve slúžili.


3. Veríme a vyznávame, Bože, tys' pomocník náš, ku konaniu povinnosti svoju pomoc z neba dáš. Ťažké, iste, povinnosti stav manželský ukladá, nech im tvoja božia milosť v ťažkostiach vždy pomoc dá!


4. Prijmi obeť, ktorú ruky kňazské ti podávajú, vyslyš prosby svojich verných, o ktoré ťa žiadajú! Daj, by žili v láske pravej, v úprimnej vždy svornosti, svojej svätej viery dary, vlej im v srdcia v hojnosti!


5. Svätý Pán, čo manželstvo si na sviatosť povýšil nám, vo sviatosti spojených tu pravicou sám mocne chráň, aby stále čnostne žijúc meno tvoje vzývali a raz v nebi so svätými Hosana! ti spievali.


6. Milostivý, dobrý Pane Kriste, pre nás súžený, tvojim divom v meste Káne tento stav bol poctený. Ako v chráme na oltári medzi nami prebývaš, v manželstve tak nech aj v tomto príbytok svoj milý máš.


7. Kriste, Cirkvi svätej ženích, ochranca najvernejších, v Sviatosti k nám sťa Baránok vchádzaš najpokornejší! Ráč prebývať sám v tých srdciach, ktoré si tu dnes spojil, aby až po hroby tmavé nikto ich nerozdvojil.


8. Novomanželov prítomných žehnaj, Bože, z výsosti. Daj im šťastia, požehnania, hojnosť svojich milostí! A keď aj kríž zošleš na nich, protivenstvá, trápenia, buď im to od teba znakom lásky, záloh spasenia!