1. Nesiem vám noviny: počúvajte! - Z betlemskej doliny: pozor dajte! - [:Čujte ich pilne, sú neomylné,:] - rozjímajte!


2. Syna nám zrodila čistá Panna, - v jasličky vložila Krista Pána; - [:k sebe vinula a zavinula:] požehnaná.


3. Ku nemu anjeli letia z neba, - pastieri veselí ho velebia. - [:Privítajme ho, Pána to svojho,:] - ako treba!


4. Anjeli spasenie nám zvestujú - a Boha vtelenie zvelebujú, - [:že je zrodený, v jasliach vložený,:] - ohlasujú.


5. Kresťania premilí nemeškajme, - k jasličkám v tej chvíli pospiechajme! - [:Vykupiteľa a Spasiteľa:]- privítajme!


6. Ježiško, zrodený z čistej Panny, - oddávna túžený, buď vítaný! - [:Pohliadni na nás a prijmi od nás:] - naše dary.


7. Z neba k nám stúpilo Jezuliatko, - ľuďom sa zjavilo jak Dieťatko, - [:Dieťatko milé a ušľachtilé:] - Nemluvniatko.


8. Tak si nás preveľmi zamiloval, - jak človek smrteľný telo si vzal; - [:zostúpil z neba, by za nás seba:] - obetoval.