1. Jak veľká to milosť bola - Boha mocného, - že na ten svet z neba zoslal - Syna milého! - On z lásky k nám na zem stúpil, - aby hriešny ľud vykúpil; - ponížil sa k nám - nebies, sveta Pán.


2. Veľký prorok Izaiáš, - čo si pred časom - svetu v Písme predpovedal - prorockým hlasom: - už proroctvo splnilo sa, - z čistej Panny zrodilo sa - Dieťa prekrásne, - Svetlo prejasné.


3. Aj ty slávny Gabrielu - posol vznešený, - ktorého si ty zvestoval, - je narodený; - už posolstvo splnilo sa, - Slovo telom zjavilo sa, - tu je zrodený - Kristus túžený.


4. Sláva Bohu na výsosti - buď Najvyššiemu - a na zemi pokoj ľudu - buď veriacemu! - Veľká jasnosť sa zjavila - a celý kraj osvietila, - všetkých radosťou - hneď naplnila.


5. V maštali je narodený - veľký Mesiáš; - Vykupiteľ sveta mocný, - pravý Pán Boh náš, - jak anjeli oznámili - a pastierom to zjavili, - keď ustrašených - spevom tešili.


6. Vy, pastieri bohabojní, - nestrachujte sa! - Nad prešťastnou tou novinou - zaradujte sa, - že je v meste Betleheme - krásne Dieťa narodené, - sveta Spasiteľ - a Vykupiteľ.