1. Ponáhľajme, pastuškovia, k Betlemu, - klaňajme sa Ježiškovi malému, - Ježiškovi malému; - veď on nedá zahynúť nám, - nebojte sa, valasi, - nedá uškodiť našim ovciam - na tom našom salaši.


2. Cestu nám už zvestovali anjeli, - ktorí z neba k nám so spevom zleteli, - by sme cestu vedeli. - Vieme iste, že k nám prišiel - čakaný náš Mesiáš, - ktorý sa k nám dnes znížiť ráčil - milostivo na salaš.


3. Vezmime mu svoje dary, čo máme - a s nimi mu srdcia svoje oddáme. - Vitaj, Dieťa čakané, - dobrý Pastier, ktorý si nás, - svoje ovce - miloval, - že si život svoj za nás vydať - v potupnú smrť neváhal.