1. Vstávajte, pastieri, - preveľkú veselosť - zvestujem vám teraz: - prišiel k nám veľký hosť; - tam v mestečku Betleheme - v biednej stajni leží v slame, - leží váš Spasiteľ, - sveta Vykupiteľ.


2. Iďte a nájdete - toho Kráľa kráľov, - Vladára mocného, - Panovníka pánov; - v judskom meste Betleheme - v biednej stajni leží v slame; - v chudobe sa zrodil, - chudobu posvätil.


3. Čujúc v nočnej chvíli - pastieri novinu, Spasiteľ že milý - prišiel v tú hodinu: - do Betlema pospiechajú - a do stajne povchádzajú. - Tam pri jasliach stáli - a krásne spievali.


4. Vitaj, položené - v jasliach Pacholiatko, - oddávna túžené, - božské Nemluvniatko. - Vitaj, prišlý Spasiteľu, - vitaj náš Vykupiteľu! - Nech sa všade vzdáva - tebe večná sláva!


5. Tak pastieri krásne - Dieťatku spievali - a pritom na hlasné - fujary mu hrali; - až dennica vychádzala, - nočné tône rozháňala, - ku stádam náhlili - a Boha chválili.


6. Vitaj, Pane milý, - vítame tu teba, - prišiels' k nám v tej chvíli, - z večných výšin neba; - z lásky Ježiš v Betleheme, - najväčší Pán neba, zeme;- chvála na výsosti - Bohu z povďačnosti!