1. Zvestujem vám radosť, - nadzemskú blaženosť: - porodila Panna - nám na zbožnú žiadosť - Kráľa nebeského, - z rodu kráľovského, - vítajme ho vrúcne - Pána anjelského.


2. Slávny sviatok ctíme, - tvoje narodenie, - radostne čakáme - svoje vykúpenie. - Udeľ nám milosti, - vyveď nás z temnosti, - z plačlivého sveta - do večnej radosti.


3. Rodička Mária, - Panenka prečistá, - panna si ostala - po pôrode Krista. - On nás v rozkoš rajskú - a v radosť anjelskú - vovedie a dá nám - blaženosť nebeskú.


4. Božieho Baránka - velebme kresťania, - Ježiška v jasličkách - chváľme bez prestania. - Spasiteľ on je náš, - jak hlásal Izaiáš, - a on nás vykúpi, - Syn Boží, Mesiáš.